Услуги

 

Търговско Право

Учредяване на търговски дружества, преговори, изготвяне на договори и книжа, търгове и конкурси, събиране на вземания, процесуално представителство по търговски спорове и производства по несъстоятелност.

 

Вещно Право

Консултиране по сделки с недвижими имоти, преговори, изготвяне на договори, проучване на с обственост, отчуждаване, процесуално представителство по вещни спорове

 • Консултиране на инвестиционните намерения на клиентите
 • Консултиране на различни решения във връзка с управлението на собствеността
 • Наемни отношения и договори за лизинг
 • Изследване на правния статус на имота и проследяване на собствеността
 • Подробен правен анализ и доклад относно титула на собственост и съпътстващите въпроси
 • Правни, данъчни и счетоводни консултации при сделки с недвижими имоти
 • Консултиране и съдействие при договаряне на външно или вътрешно финансиране на инвестиционните намерения
 • Консултиране на инвестиционни намерения на чуждестранни дружества и/или физически лица, както и на лица от Европейския съюз
 • Консултации във връзка с данъчното облагане на недвижимите имоти
 • Представителство и съдействие в преговорния процес в различните етапи на инвестиционното намерение
 • Изготвяне на проектодоговори (предварителни и окончателни договори, агентски споразумения и договори за наем/лизинг, договори за кредит, ипотека и пр.)
 • Подготовка на документите и/или представителство при изповядване на сделки с недвижими имоти
 • Контрол по изпълнението на сключени договори и реализация на договорните обезпечения

 

Административно Право

Обжалване на административни и данъчни актове по административен и съдебен ред пред административните съдилища и Комисия за защита на конкуренцията, консултиране и изготвяне на проекти на административни и данъчни актове.

 

Данъчно Право

Изготвяне на документи и процесуално представителс,тво по изпълнителни производства за местни данъци и такси и други публични вземания на общините, обжалване на данъчни актове по административе и съдебен път.

 

Принудително Изпълнение

Процесуално представителство в изпълнителни производства по ГПК и ДОПК; обжалване на изпълнителни действия.