Политика за поверителност

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните или ОРЗД) и Закона за защита на личните данни в адвокатска кантора „Величкова“ се грижим за вашата поверителност и защитаваме личните Ви данни. С цел да отговорим на запитването Ви и да осигурим добро ниво на обслужване, се налага да съберем определена информация за вас, а именно :вашето име, телефон и електронна поща, както и вашето запитване. Тази информация Вие попълвате собственоръчно и доброволно чрез формата за контакт с адвокат Величкова . Посочената информация се използва само за връзка с Вас, и няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да се използва с рекламна цел. Използването на услугите на сайта става единствено след приемане на настоящата Политика за поверителност в нейната пълнота. Молим да я прочетете внимателно, преди да изпращате запитване чрез контактната ни форма.

Лични данни Чл.1. Съгласно регламента лични данни са всички данни, които съдържат отделни информации за личните или материални отношения, например име, адрес, имейл – адрес, телефонен номер, дата на раждане, възраст, пол, социално – осигурителен номер, видеозаписи, снимки, гласови записи на лица, както и биометрични данни като пръстови отпечатъци. В конкретния случай събираме следните лични данни: име, телефон и e-mail адрес. Събират се само такива лични данни, които са необходими за изпълнението и организацията на нашите адвокатски дейности, или които Вие сте ни предоставили доброволно на разположение. С изпращане на запитване до кантората давате изричното си съгласие за обработка на личните Ви данни, като по всяко време имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни с отделно искане отправено до кантората.

Мерки за сигурност Чл.2. Адвокатска кантора „Величкова“ предприема необходимете и законоустановени мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

Чл. 3. Достъп Достъп до информацията, която предоставяте има единствено адвокат Весела Величкова. Адвокатската кантора не предсотавя данни на трети лица.

Чл.4. Съхранение За да проверите каква информация съхраняваме за Вас, за какъв срок се съхранява или при допълнителни въпроси , моля свържете се с кантората на телефон 0889450783 или посетете кантората на място.

Чл. 5 Права Субектът на лични данни има следните права: Да получи информация за политиката за поверителност; Да получи потвърждение дали и какви негови лични данни се обработват, както и достъп до тях, в зависимост от техническите възможности; Да поиска коригиране на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна; Да поиска заличаване на неговите лични данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими; Да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни; Посочените в настоящия раздел права субектът на лични данни може да упражни по електронен път или на място в офис на кантората като отправи своята писмена заявка, с ясно посочено основанието за нея. Имате право на жалба до надзорния орган, в случай че смятате че правата Ви са нарушени, като компетентният за това орган е: Комисия за защита на личните данни.